СУРГУУЛИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

Íàìûí Äýýä Ñóðãóóëèéí (õóó÷èí íýðýýð) äýðãýä 1964 îíîîñ õºäºëìºðèéí ýäèéí çàñãèéí áîëîí õºäºëìºðèéí õàðèëöààíû ìýðãýæèë ýçýìøñýí үйлдвэрчний эвлэлийн àæèëòаí áýëòãýõ õî¸ð æèëèéí äýýä êóðñийã õè÷ýýëë¿¿ëæ áàéæýý. ̺í 1978 îíд ̯Ý-èéí àæèëòíóóäûí ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ áàéíãûí êóðñийã ̯Ý-èéí Òºâ Ǻâëºëèéí äýðãýä íýýсэн бөгөөд улмаар 1989 îíд Ñóðãàëò-Ýðäýì Øèíæèëãýýíèé Òºâ áîëãîí ºðãºòãºñºí áàéíà. Түүнчлэн Ìîíãîë Уëñûí Èõ Ñóðãóóëüä (ýäèéí çàñãèéí ôàêóëüòåò) 1985 îíîîñ õºäºëìºðèéí ýäèéí çàñãèéí ÷èãëýëýýð ìýðãýæèëòýí áýëòãýæ ýõýëжээ.

1990-ýýä îíîîñ ìàíàé óëñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíä øèëæèæ, òºð çàñàã, îëîí íèéò, óëñ òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí õàðилöààíä øèíý çàð÷èì, õýâ ìàÿã á¿ðýëäýí òîãòñîíòîé óÿëäàí çàõ çýýëèéí íºõöºëä àæèëëàõ ÷àäâàð á¿õèé îð÷èí ¿åèéí õºäºëìºðèéí ýäèéí çàñãèéí ìýðãýæèëòýí áýëòãýõ øààðäëàãà óðãàí ãàðñàí þì. Íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí ýíýõ¿¿ õýðýãöýý, øààðäëàãûí óëìààñ 1993 îíä ̯Ý-èéí Õîëáîîíû ñàíàà÷иëãààð, ØÓÁß-íû (õóó÷èí íýðýýð) çºâøººð뺺ð Õºäºëìºðèéí Äýýä Ñóðãóóëü áàéãóóëàãäñàнаар тус сургуулийн түүх эхэлсэн. Энэ дашрамд тóñ ñóðãóóëèéí õºãæëèéí ò¿¿õýíä ̯Ý-¿¿äèéí ñàíàà÷илга, õóâü íýìýð ÿìàãò ºíäºð áàéñíûã òýìäýãëýõ íü ç¿éòýé.

 Óëìààð áàãøëàõ áîëîâñîí õ¿÷íèé õ¿ðýëöýý, õàíãàìæ ñàéæèð÷, îþóòàí ñóðàëöàã÷ийн òîî ºñºí íýìýãäýæ, ìàòåðèàëëàã áààç ºðãºæñºíòýé õîëáîîòîéãîîð ñóðãóóëèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò ººð÷ëºãäºí “Ãàäààä õýë-¯éëäâýð÷íèé Ýâëýëèéí“, “Õºäºëìºðèéí ýäèéí çàñàã-íèéãìèéí óõààíû“ ãýñýí õî¸ð òýíõèì, ñàíõ¿¿ àæ àõóéí àëáàòàé, хөдөлмөрийн эдийн засаг, Үйлдвэрчний эвлэлийн зохион байгуулалтын ÷èãëýëýýð ìýðãýæèëòýí áýëòãýõ áîëñîí áàéíà.

 

         Òóñ ñóðãóóëèàð áýëòãýæ áàéãàà ìýðãýæèëòýé áîëîâñîí õ¿÷íèé ýðýëò õýðýãöýý íü îðîí íóòàãò ÷ ºñºí íýìýãäýх болсонтой óÿëäуулàí ÕÄÑ-èéí ñàëáàð ñóðãóóëèéã 1998 îíä Óâñ àéìãèéí òºâ Óëààíãîì õîòîä áàéãóóëñàí þì.

 Сóðãóóëèéí Óäèðäàõ çºâëºëèéí 2008 îíû 12 ñàðûí 27-íы ºäðèéí 01 äүгээр òîãòîîëûí õàâñðàëòààð “̯Ý-èéí Õîëáîîíû äýðãýäýõ Õºäºëìºðèéí äýýä ñóðãóóëèéí ä¿ðýì”-èéã øèíý÷ëýí áàòàëñàí áàéíà. Óã ä¿ðýìä Õºäºëìºðèéí äýýä ñóðãóóëü íü ýäèéí çàñàã, áèçíåñ, õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààíû ÷èãëýëýýð áàêàëàâðûí áîëîí ìàãèñòрын н çýðýã îëãîõ ñóðãàëò ÿâóóëàõ, ìºí ýíý ÷èãëýëýýð ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæèë ýðõëýõ ÷èã ¿¿ðýã á¿õèé äýýä áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà áîëíî ãýæ çààñàí. Ò¿¿í÷ëýí ñóðãóóëü íü Ìîíãîë Уëñûí ¯íäñýí õóóëü, Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü, Äýýä áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü áîëîí õîëáîãäîõ áóñàä õóóëü, òîãòîîìæ, ̯Ý-èéí Õîëáîîíû ä¿ðìèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäëºã áîëãîн ажилласан.

   Îð÷èí ¿åèéí äýýä áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä øèíý äýâøèëòýò àðãà, õýëáýð ºðãºí äàëàéöòàé íýâòýð÷ áàéãààòàé õîëáîãäîí ìàíàé ñóðãóóëèéí óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö, çàð÷èì, õýâ ìàÿã øèíý÷ëýãäэж 2007-2008 оны хичээлийн жилээс ñóðãóóëèéí ñóðãàëòûí ¿éë àæèëëàãààã äàðààõ ¿íäñýí:

  1. Ñóóðü áîëîâñðîëûí òýíõèì
  2. Ýäèéí çàñãèéí óõààíû òýíõèì
  3. Õºäºëìºðèéí ýäèéí çàñàã-Ìåíåæìåíòèéí òýíõèìд ò¿øèãëýí çîõèîí áàéãóóëсан.

Áîëîâñðîëûí øèíý õóóëü, äýýä áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãûí äàãóó óäèðäàõ çºâëºë, ýðäìèéí çºâëºë, çàõèðëûí çºâëºëèéã çîõèõ æóðìûí äàãóó áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà.

2015 онд “Хөдөлмөрийн дээд сургууль”-ийн нэрийг “Хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа дээд сургууль” болгон өөрчилсөн .

         ÕНХÄÑ-èéí ¿íäñýí çîðèëò íü сóðàëöàã÷äàä ýäèéí çàñàã, áèçíåñèéí óäèðäëàãà, õ¿ì¿¿íëýãèéí áîëîí õºäºëìºðèéí õàðèëöààíû õ¿ðýýíä ìýðãýæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä àæèëëàõ ìýäëýã, ÷àäâàð ýçýìø¿¿ëýõèéí ÷àöóó äýýðõ ÷èãëýëýýð ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûã îíîë-àðãà ç¿éí ºíäºð ò¿âøèíä ã¿éöýòãýõ чадвар олгоход  îðøèíî.

Ìàíàé ñóðãóóëèéí îéðûí èðýýä¿éí ãîë çîðèëãî:

  • Áàãøëàõ áîëîâñîí õ¿÷íèé ìýðãýæèë, ìýäëýãèéã òóóøòàé äýýøë¿¿ëýõ çàìààð ÷àäâàðæóóëàõ
  • Ñóðãàëòûí àãóóëãà, àðãà, õýëáýð, òåõíîëîãèéã äýëõèé íèéòèéí äýýä áîëîâñðîëûí ãëîáàë õàíäëàãàä íèéö¿¿ëýí ñàéæðóóëàõ
  • Äèïëîì, áàêàëàâð, ìàãèñòðûí ò¿âøíèé ñóðàëöàã÷äàä ñóð÷ áîëîâñðîõ òààòàé îð÷èí, íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, òýäýíä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, öàð õ¿ðýýã íýìýãä¿¿ëýõ
  • Á¿õ øàòíû ñóðãàëò, ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæëûã ìýðãýæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí ìàòåðèàëëàã íººöèéí õ¿ðýëöýý õàíãàìæèéã áýõæ¿¿ëæ, ñàéæðóóëàõ

Өдгөө мэргэжлийн 3 тэнхимтэй, Увс, Дорноговь аймагт салбар сургуультай, бакалаврын түвшинд өдөр, орой, эчнээ хэлбэрээр, мөн ахисан түвшний магистрын  сургалт явуулдаг,  800 гаруй оюутан, 30 шахам эрдэмтэн багш, нийт багшлах бүрэлхэүүний 30 орчин хувь нь докторын зэрэгтэй, эрдмийн зөвлөл, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга хяналт шинжилгээ үнэлгээ, гадаад харилцаа,  захиргаа аж ахуй, үйлчилгээний нийт 40 гаруй ажиллагсадтай  сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн дээд боловсрол олгох үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байгаа Чанарын менежментийн тогтолцоо нь ISO 9001:2015 (MNS ISO 9001:2016) стандартын, Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо нь ISO 21001:2018 стандартын шаардлагыг тус тус хангасан тул баталгаажуулалтын гэрчилгээг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр гардан авсан билээ.

НИЙТЛЭЛ

Мэдээ мэдээлэл

Сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллгааны тухай мэдээ мэдээлэ, зарлал, нийтлэл.

Hягтлан бодох бүртгэлийг дотор нь санхүүгийн, удирдлагын, татварын гэж ангилдаг.
Мэдээ мэдээлэл / 2021/06 7

Hягтлан бодох бүртгэлийг дотор нь санхүүгийн, удирдлагын, татварын гэж ангилдаг.

Hягтлан бодох бүртгэлийг дотор нь санхүүгийн, удирдлагын, татварын гэж ангилдаг. Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Тэнгис” кинотеатрын баруун хойно, Их […]

Xaлдвар тархах эрсдэлийг бууруулах хамгийн энгийн зүйл бол амны хаалт зүүх юм.
Мэдээ мэдээлэл / 2021/06 7

Xaлдвар тархах эрсдэлийг бууруулах хамгийн энгийн зүйл бол амны хаалт зүүх юм.

ХААНА: Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Тэнгис” кинотеатрын баруун хойно, Их тойруу 9/1  УТАС: 11312629, 91948898, 89068898

Mонгол аппликейшн болон үйлчилгээнүүдийг танилцуулъя.
Мэдээ мэдээлэл / 2021/06 5

Mонгол аппликейшн болон үйлчилгээнүүдийг танилцуулъя.

2020-12-24 Цаг үе нөхцөл байдлаас шалтгаалан залуучууддаа зориулан мэдлэгээ өргөжүүлэх, хөгжилтэй байдлаар цагийг өнгөрөөхөд тань туслах технологийн салбарт хүч үзэж […]

СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ

Бүртгэл
& Мэдээлэл

Элсэлтийн тухай мэдээлэл авах бол? +11 312629